ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie Wlkp.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie Wlkp. z siedzibą
w Gorzów Wlkp. (66-400) ul. Warszawska 18 .
2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych a także egzekucji przysługujących praw, można
kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu:iodo@plspgorzow.edu.pl
3. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
Prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
5. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

GRUPY OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
PRACOWNICY

– Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy o pracę, zlecenia lub o dzieło.
– Zgodnie z: art. 6ust. 1lit. a RODO, USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, DZ.U.1982 NR 3 POZ. 19 TJ.DZ.U.
2018POZ.967 Karta Nauczyciela oraz innymi aktami prawnymi określającymi warunki zatrudnienia.
– Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie obligatoryjne w zakresie określonym ustawowo w celu
wykonania umowy.
– Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wykonania umowy.
– Okres przechowywania danych określony jest ustawowo i jest zgodny z Jednolitym wykazem akt.
– Dane mogą być przekazywane do odbiorców danych określonych w przepisach prawa (np. ZUS, Urząd Skarbowy) lub do
odbiorców, z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych (np. usługi z zakresu medycyny
pracy, serwis oprogramowania kadrowo- płacowego)

KANDYDACI NA PRACOWNIKÓW

– Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
– Zgodnie z: art. 6ust. 1lit. a, b, c RODO, USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, DZ.U.1982 NR 3 POZ. 19
TJ.DZ.U.2018POZ. 967 Karta Nauczyciela oraz innymi aktami prawnymi określającymi warunki zatrudnienia.
– Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie obligatoryjne w zakresie określonym ustawowo do
uznania kandydatury ważnej.
– Niepodanie danych osobowych uniemożliwi uwzględnienie kandydata w procesie rekrutacyjnym.
– Okres przechowywania danych kończy się w momencie zakończenia rekrutacji.
– Dane nie będą przekazywane do innych podmiotów.

PRACOWNICY, EMERYCI I RENCIŚCI ORAZ PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZIN PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

– Celem przetwarzania danych jest przyznanie świadczeń socjalnych.
– Zgodnie z : art. 6 ust. 1 lit. a RODO, Dz.U.1994 Nr 43 poz.163 USTAWA z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych.
– Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
– Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przyznanie świadczeń socjalnych lub ograniczy ich wysokość.
– Okres przechowywania danych określony jest ustawowo i jest zgodny z Jednolitym wykazem akt.
– Dane mogą być przekazywane do odbiorców danych określonych w przepisach prawa (np. Urząd Skarbowy) lub do
odbiorców, z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych (np. serwis oprogramowania
kadrowo-płacowego i księgowego)

OSOBY PRZEBYWAJĄCE W OBRĘBIE OBJĘTYM MONITORINGIEM WIZYJNYM

– Celem przetwarzania danych jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego.
– Zgodnie z: art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
– Okres przechowywania danych określony jest w regulaminie monitoringu wizyjnego.
– Dane mogą być przekazywane do służb związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem lub porządkiem publicznym
(np. Policja lub Straż Miejska).

WSZELKIE INNE CELE PRZETWARZANIA DANYCH, NIE BĘDĄCE WYMOGIEM USTAWOWYM MOGĄ BYĆ REALIZOWANE
WYŁACZNIE NA ZGODĘ OSÓB, KTÓRYCH DANE BĘDĄ PRZETWARZANE. WARUNKI PRZETWARZANIA TYCH DANYCH BĘDĄ
OKRESLONE W TREŚCI ZGODY

Skip to content