rada rodziców

W Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów Szkoły. Zasady tworzenia Rady Rodziców wynikają z zapisów ustawy  Prawo Oświatowe. Tryb wyboru przedstawicieli do Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.

 

Podstawowe zadania Rady Rodziców:

 • współuczestniczy w programowaniu pracy Szkoły, w szczególności uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program wychowawczo-profilaktyczny,
 • opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły,
 • opiniuje projekt planu finansowego składany przez Dyrektora Szkoły,
 • organizuje działalność mającą na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie,
  szkole i środowisku,
 • w celu wspierania statutowej działalności Szkoły rada rodziców może gromadzić
  fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,
 • udziela pomocy     i     wspiera     wszystkie     organizacje     społeczne     działające
  w Szkole oraz Samorząd Uczniowski,
 • podejmuje działalność   mającą   na   celu   pozyskiwanie   dodatkowych   środków
  finansowych dla Szkoły,
 • występuje do  Rady  Pedagogicznej,   Dyrektora  Szkoły  z  wnioskami opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.

 

Kontakt z przedstawicielami Rady Rodziców z każdej klasy możliwy jest przez elektroniczny dziennik Librus (zakładka Rada Rodziców).

 

 

Skip to content