zasady rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 1. Rekrutacja do PLSP odbywa się na podstawie:
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe,
  • Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
  • Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia uczniów
   z jednych typów szkół do innych.
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
   i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.)
   
 2. Szkoła kształci w zawodzie Plastyk ze specjalizacją projektowanie graficzne.
 3. O przyjęcie do klasy pierwszej PLSP, może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17lat.
 4. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej PLSP jest złożenie (wg harmonogramu rekrutacji na dany rok szkolny) wymienionych niżej dokumentów oraz przystąpienie do egzaminu wstępnego.
 5. Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok nauki w PLSP wymagane są dokumenty:
  • podanie o przyjęcie do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
   w Gorzowie Wlkp., (dostępny w sekretariacie szkoły, oraz na stronie plspgorzow.edu.pl) (zał.1 – zakładka rekrutacja / do pobrania)
  • podpisane zdjęcie na legitymację,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w publicznej szkole artystycznej od lekarza POZ (Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1ust.2)
  • zaświadczenie szkolne o uczęszczaniu do VIII klasy szkoły podstawowej.
 1. Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej PLSP prowadzi Komisja Rekrutacyjna. Dyrektor PLSP wyznacza skład komisji i jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.

          W rekrutacji do PLSP na rok szkolny 2022/2023 dla kandydatów przeprowadza się egzamin wstępny, obejmujący:

 • egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej,
 • egzamin ustny z podstawowej wiedzy o sztuce i kulturze w zakresie podstawy programowej przedmiotu Plastyka – szkoła podstawowa – (zał. nr 2 – zagadnienia na egzamin).
 1. Na każdy egzamin kandydaci zgłaszają się z ważną legitymacją szkolną lub innym dokumentem tożsamości.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyłącznie kryteria, o których mowa w Art. 131 ust.1, 2 przypis Art. 130 ust. 3 oraz Art. 135, pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  Powyższe kryteria mają jednakową wartość.
 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie:
 • listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – w terminie do 7 dni
  od dnia przeprowadzenia /ostatniego/egzaminu wstępnego,
 • listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – w terminie do dnia 12 lipca roku szkolnego, poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.
 1. Sposób i miejsce publikacji list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz list osób przyjętych i nieprzyjętych do PLSP – określają przepisy prawa oświatowego. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskanej przez kandydata punktacji ze względu
  na ochronę danych osobowych, można uzyskać osobiście w sekretariacie szkoły.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do PLSP zobowiązani są do zapoznania się
  ze Statutem PLSP, a z chwilą przyjęcia – do jego przestrzegania.
 3. Kandydat zakwalifikowany do PLSP zobowiązany jest do złożenia oryginału świadectwa i innych wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek
  z wymaganych dokumentów spowoduje nie uwzględnienie kandydata w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Liczba miejsc w klasie pierwszej nie może przekroczyć 30 osób.
Skip to content